«موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران» در صدد است تا با ارایه خدمات در حوزه نیازسنجی، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی، نظارت کیفی و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توسعه لجستیک، زنجیره تامین و شبکه‌های کسب‌وکار، فعالیت در حوزه بازرسی، کنترل کیفیت، تدوین و مشاوره کیفی استانداردهای مرتبط، پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای را راهبری، مدیریت و اجرا کند.

سوابق مشاوره‌ای

دیدگاهی ثبت کنید

بیش تر
اجازه برای تگ های HTML و صفات: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>