چشم‌انداز آمادگران

 

  1. تبدیل شدن به یک شرکت تخصصی ارایه‌دهنده خدمات لجستیک و زنجیره تامین طرف چهارم (۴PL) در ایران و منطقه
  2. تبدیل شدن به مرجع و محور در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در ایران و منطقه
  3. تبدیل شدن به یک قطب مهم حوزه آموزش لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در ایران و منطقه