اهداف آمادگران

 

 1. برقراری هم‌پیوندی مناسب بین بازیگران و ذینفعان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 2. پیشرو بودن در معرفی مباحث روز لجستیک و زنجیره تامین
 3. تعامل و همکاری با صاحبان صنایع، موسسات، دانشگاه‌ها و نهادهای مرجع داخلی و بین‌المللی
 4. تلاش در جهت بهبود و ارتقای جایگاه صنعت لجستیک در کشور
 5. تلاش در جهت معرفی بازیگران و بازار لجستیک ایران به کسب‌وکارهای بین‌المللی
 6. کمک به توسعه و تعالی صنعت لجستیک و زنجیره‌های تامین در ایران و کشورهای منطقه
 7. پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 8. ایجاد شبکه نخبگان و متخصصان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 9. نشر و ترویج دانش لجستیک و زنجیره تامین
 10. حضور اثربخش در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا در بخش لجستیک و زنجیره تامین کشور
 11. برقراری ارتباط مناسب و مفید بین صنعت لجستیک و دانشگاه