ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین

 

شمارهماه و سالتصویر جلددریافت فایل
۱۳مرداد ۱۳۹۸مطالعه
۱۲خرداد و تیر ۱۳۹۸مطالعه
۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸مطالعه
۱۰فروردین ۱۳۹۸مطالعه
۹زمستان ۱۳۹۶مطالعه
۸پاییز ۱۳۹۶مطالعه
۷مرداد و شهریور ۱۳۹۶مطمطالعه
۶خرداد و تیر ۱۳۹۶مطالعه
۵فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶مطالعه
۴بهمن و اسفند ۱۳۹۵مطالعه
۳آذر و دی ۱۳۹۵مطالعه
۲مهر و آبان ۱۳۹۵مطالعه
۱شهریور ۱۳۹۵مطالعه