نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۳۶

7,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر مهدی نوری (دانشیار دانشگاه گیلان) مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال نهم، زمستان ۱۳۹۷، شماره ۳۶
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۳۷

7,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر مهدی نوری (دانشیار دانشگاه گیلان) مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال دهم، بهار ۱۳۹۸، شماره ۳۷
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۳۸

10,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر مهدی نوری (دانشیار دانشگاه گیلان) مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال دهم، تابستان ۱۳۹۸، شماره ۳۸
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۳۹

10,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر مهدی نوری (دانشیار دانشگاه گیلان) مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال دهم، پاییز ۱۳۹۸، شماره ۳۹
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۴۰

10,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر مهدی نوری (دانشیار دانشگاه گیلان) مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال دهم، زمستان 1398، شماره 40
بستن

فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی ۴۱

18,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر حبیب‌اله خادمی اسلام مدیر اجرایی: مهندس مصطفی امام‌پور نوبت چاپ: سال یازدهم، بهار 1399، شماره 41
بستن

شصت‌ و دومین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و یکم ، بهار ۱۳۹۸، شماره ۶۲
بستن

شصت‌ و سومین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و یکم ، تابستان ۱۳۹۸، شماره ۶۳
بستن

شصت‌ و چهارمین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و یکم ، پاییز ۱۳۹۸، شماره ۶۴
بستن

شصت و پنجمین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و یکم، زمستان ۱۳۹۸، شماره ۶۵
بستن

شصت و ششمین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و دوم ، بهار ۱۳۹۹، شماره ۶۶
بستن

شصت و هفتمین شماره نشریه علمی مدیریت زنجیره تامین

15,000 تومان
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیر مسئول: مهندس کاظم معتمدی‌فر سردبیر: دکتر بهروز کریمی (استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر) مدیر اجرایی: حسین غفاری‌توران نوبت چاپ: سال بیست‌ و دوم ، تابستان ۱۳۹۹، شماره ۶۷