ارتقاي عملكرد لجستيك و مديريت زنجيره تامين در ايران نيازمند چيست؟

ارتقای عملکرد لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در ایران نیازمند چیست؟

گرچه بخش زيادي از وضعيت لجستيك و زنجيره هاي تامين در هر كشور مربوط به عملكرد واحدهاي عضو زنجيره (اعم از تامين‌كنندگان، توليدكنندگان، شر...

ادامه مطلب

لجستیک و زنجیره تامین

جایگاه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در کاهش قیمت تمام‌شده

لجستیک و زنجیره تامین چگونه شکل گرفت؟ نزديك به سه دهه است كه بحث مديريت لجستيك و زنجيره تامين مطرح گرديده است؛ پس از جنگ جهاني دوم و ف...

ادامه مطلب