«موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران» در راستای ترویج و نشر دانش لجستیک و زنجیره تامین که به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف کرده است؛ تهیه گزارش‌های آماری در حوزه لجستیک و زنجیره تامین را جزو برنامه‌های محوری خود می‌داند.

 

شمارهعنوانتاریخ تهیهمشاهده
۱وضعیت عملکرد برخی شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰آبان ۱۴۰۰مشاهده