موضوع پروژه

طراحی و تعیین الگوی بهینه زنجیره تامین تخم‌مرغ

کارفرما

شرکت زرین مهر تجارت پاسارگاد

زمان اجرای پروژه

سال ۱۳۹۹