موضوع پروژه

بررسی، مطالعه بازار و آینده‌نگاری لجستیک ایران با درنظر گرفتن آثار تحریم و پاندمی کرونا

کارفرما

سازمان بازنشستگی کشوری (موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا)

زمان اجرای پروژه

سال ۱۳۹۹