موضوع پروژه

طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی سامانه بازاریابی و فروش غیرمتمرکز دژپاد

کارفرما

شرکت دژپاد

زمان اجرای پروژه

سال ۱۳۹۹