موضوع پروژه

بهبود و ارتقای نظام بازاریابی شرکت دژپاد (با تاکید بر سایت و دیجیتال مارکتینگ)

کارفرما

شرکت دژپاد

زمان اجرای پروژه

سال ۱۳۹۹