به اولین سامانه ی اجاره آنلاین انبار خوش آمدید.

  دمای کنترل شده(سردخانه)

  سردخانه دو مداره تهران
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  آدرس:
  شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران