به اولین سامانه ی اجاره آنلاین انبار خوش آمدید.

  کانتینری

  انبارهای عمومی کیهان
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبار عمومی پارس
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۵۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی ستایش
  ۵.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۴۰۰۰
  آدرس:
  شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران