به اولین سامانه ی اجاره آنلاین انبار خوش آمدید.

  متاسفیم، هیچ انبار یافت نشد.

  مجموعه انبارهای پیمان
  ۵.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۲۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  سردخانه دو مداره تهران
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  آدرس:
  شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبارهای عمومی شکوری
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۶۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار آرام
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۴۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی ستایش
  ۵.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۴۰۰۰
  آدرس:
  شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبار عمومی پارس
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۵۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی انقلاب
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۴۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبارهای عمومی کیهان
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبار عمومی عدل امانت
  ۵.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۳۵۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۵۰۰
  آدرس:
  تهران شورآباد, شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران