به اولین سامانه ی اجاره آنلاین انبار خوش آمدید.

  انبارهای عمومی کیهان
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبار عمومی ارس
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۵۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبارهای عمومی شکوری
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۶۰۰۰
  آدرس:
  شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی عبدی
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۱۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۰۰
  آدرس:
  سعادت آباد, شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبارهای عمومی آذر تبریز
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۶۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۰۰۰
  آدرس:
  مایان, تبریز, تبریز, استان آذربایجان شرقی

  سردخانه دو مداره تهران
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۱۰۰۰۰
  آدرس:
  شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  انبار عمومی انقلاب
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۴۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  دولت آباد, شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی پارس
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۵۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۰۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران

  انبار عمومی ستایش
  ۵.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۲۰۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۴۰۰۰
  آدرس:
  شورآباد, شهر کهریزک, شهرستان ری, استان تهران

  مجموعه انبارهای عمومی وحید
  ۰.۰

  مساحت کل محوطه(مترمربع): ۳۰۰۰
  مساحت فضای سرپوشیده(مترمربع): ۲۵۰۰
  آدرس:
  دولت آباد, شهر تهران, شهرستان تهران, استان تهران