اعضا آمادگران

Mostafa Soleimani

مصطفی سلیمانی سدهی

مدیر بازاریابی و بازرگانی

Omidi

حوریه امیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

saeedi

پوریا سعیدی

رئیس هیئت مدیره

Dr. Soleimani

مجتبی سلیمانی سدهی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Pazari

سارا پازری

کارشناس، پژوهشگر

Izadi

عطیه ایزدی

کارشناس، پژوهشگر

Mousavi

ملیکا سادات موسوی

کارشناس، پژوهشگر

Hosseini

سمانه سادات حسینی

کارشناس، پژوهشگر