اعضا آمادگران

Hosseini

سمانه‌سادات حسینی

کارشناس، پژوهشگر
Hossein Abbasi

حسین عباسی

قائم مقام
Soleimani

مجتبی سلیمانی سدهی

مدیرعامل
Mousavi

ملیکاسادات موسوی

کارشناس، پژوهشگر
Izadi

عطیه ایزدی

کارشناس، پژوهشگر
sara6

سارا پازری

کارشناس، پژوهشگر